El Síndic de Greuges és la Institució que té per missió vetllar pel respecte i la defensa dels drets dels ciutadans i les ciutadanes regulats en les lleis i en el Reglament Orgànic Municipal (ROM), especialment els drets fonamentals i les llibertats públiques. Amb aquesta finalitat, supervisa les actuacions de l'administració municipal i dels organismes que en depenen.

El Síndic Municipal de Greuges de Gavà no està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, examinant, estudiant i donant tràmit a les queixes que se li formulin o promovent accions per pròpia iniciativa.

El Síndic és escollit pel Ple de l'Ajuntament de Gavà amb el vot majoritari de les tres cinquenes parts del nombre legal de membres, òrgan davant el qual ha de presentar l'informe de les seves actuacions.

 

 

Més informació sobre el Síndic de Greuges