El document és el segon Reglament Orgànic Municipal, ROM, en la història de la democràcia a Gavà i per tant incorpora l'adaptació a les diferents reformes i modificacions experimentades tant per la legislació específica de règim local com per la legislació sectorial amb  incidència local.
 
El Reglament Orgànic Municipal regula els següents àmbits: l'organització de l'Ajuntament, el funcionament dels òrgans municipals, l'Estatut dels membres de la Corporació Municipal, la informació i la participació ciutadana a l'Ajuntament de Gavà.

Una de les novetats previstes al ROM és la creació del Consell de la Ciutat com a màxim òrgan consultiu de participació de l'Ajuntament. Està presidit per l'alcalde o l'alcaldessa i la vicepresidència recau en un representant de les institucions i les entitats integrades al Consell de la Ciutat escollit pel Ple. També formen part del Consell de la Ciutat: un regidor o regidora en representació de cada un dels grups municipals, un representant associació de cada un dels consells de participació sectorial, fins a cinc dones i cinc homes representants de les associacions de veïns de la ciutat escollides per la Federació d'Associacions de Veïns de Gavà, fins a cinc dones i cinc homes d'especial representació nomenades pel Ple, fins a deu ciutadans i ciutadanes nomenats per l'alcalde i escollits aleatòriament d'entre un registre de ciutadans i ciutadanes que hagin manifestat la seva voluntat de participar-hi i fins a deu representants d'associacions i entitats nomenats per l'Alcalde d'entre el Registre Municipal d'Associacions.

El Consell de la Ciutat es reunirà de manera ordinària una vegada a l'any i de manera extraordinària cada cop que sigui convocat per la presidència, per iniciativa pròpia o a petició del 30% als seus membres. El Consell de la ciutat podrà impulsar iniciatives per a l'aprovació de disposicions municipals de caràcter general, conèixer i debatre les ordenances i reglaments dels grans projectes de la ciutat o sol·licitar audiències publiques, entre d'altres funcions.

La constitució del Consell de la Ciutat va tenir lloc el dia 7 de febrer de 2006, en sessió celebrada a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

L'Audiència pública és l'espai de participació reservat a la presentació pública per part de l'Ajuntament de qüestions especialment rellevants per a la ciutat.  Podrà sol·licitar audiència pública un nombre mínim de sis entitats sense ànim de lucre que figurin al registre municipal d'associacions, també podran sol·licitar-la un mínim de 1.000 ciutadans  majors de 16 anys i la Federació d'Associacions de Veïns.

Amb l'aprovació del nou ROM, les entitats també podran presentar precs i preguntes al Ple Municipal sobre temes de competència municipal. Altres mecanismes de participació ciutadana que regula el ROM són la iniciativa popular, els consells municipals sectorials, les consultes populars, les metodologies de participació i noves tecnologies i el dret a presentar propostes de resolució al Ple. També preveu la creació de la figura del Síndic o la Síndica municipal de Greuges, amb l'objectiu de defensar els drets de la ciutadania.

Quant a aspectes relacionats amb la informació, el reglament recull, entre d'altres, l'obligació municipal d'informar a través d'instruments com el Punt d'Atenció al Ciutadà, els punts gratuïts d'Internet a diferents equipaments i la inclusió a la web municipal d'un taulell d'edictes virtual. D'altra banda, el ROM recull que el Ple haurà d'aprovar un reglament que regularà les condicions d'accés i l'ús dels mitjans de comunicació municipal pels regidors, regidores i grups municipals.

El document va ser aprovat definitivament a la sessió plenària celebrada el mes d''octubre de 2004 y va entrar en vigor el dia 14 de desembre de 2004.


Reglament Orgànic Municipal


 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals