PLANEJAMENT URBANÍSTIC

L'article 17.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme estableix l'obligació dels municipis de més de 10.000 habitants de garantir la consulta per mitjans telemàtics dels instruments de planejament municipal general i derivat del seu municipi.

El planejament vigent al terme municipal de Gavà és el Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana, aprovat per la "Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona" el 14 de juliol de 1976, l'objecte del qual és l'ordenació urbanística del territori que integrava l'extingida Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, i que comprenia un total de 27 municipis.

Les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, amb les normes concretes referides a cada zona, sistema o tipus d'ordenació, les modificacions introduïdes a nivell normatiu i les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, de Publicitat i de Rehabilitació poden ser consultades a la web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
Web Planejament Urbanístic de l'AMB

 

Les modificacions de Pla General Metropolità i el planejament derivat relacionats al marge esquerra d'aquesta secció del portal daten a partir de 2006, per la qual cosa el planejament aprovat anteriorment es pot consultar al Registre de planejament urbanístic de Catalunya, que garanteix l'accés telemàtic, com a mínim, a la memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d'ordenació que integren els instruments de planejament en vigor, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.

GENERALITAT DE CATALUNYA
Accés al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya

 

CONVENIS URBANÍSTICS
Publicitat dels convenis urbanístics subscrits per l'Ajuntament de Gavà en compliment d'allò que determina l'article 104.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme.

 

Conveni Fundació Aram

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals