Habitatges, equipaments i parcs

El Pla de Ponent és una actuació urbanística que engloba un àmbit de 200 hectàrees de sòl que hi ha entre el terme municipal de Castelldefels, la carretera comarcal de Santa Creu de Calafell, l'avinguda de Joan Carles I i la carretera de la Sentiu.

El Pla de Ponent es desenvoluparà en dues etapes d'urbanització. La primera es farà en el període 2006-2012 i la segona entre els anys 2013 i 2017.

Aquest projecte contempla la construcció de 4 nous barris (Nou barri de can Ribes, barri de ca n'Horta, barri dels Canyars Sud, barri dels Canyars Nord) i 20 equipaments de caire educatiu, esportiu, sanitari i culturals.

A continuació teniu tota la informació sobre la Modificació de PGM del Pla de Ponent aprovada definitivament per  resolució del conseller de Politica Territorial i Obres Públiques de 20 de juliol de 2006. El Pla Parcial va ser aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 25 de maig de 2006. Les dues aprovacions va ser publicades al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) número 4.707-29/08/2006.

 

1. MODIFICACIÓ PGM PLA DE PONENT
1. Memòria i Normativa Ubanística
Memòria
Normativa urbanística
2. Plànols d'ordenació
Règim sòl
Zonificació
Sòls residencials
3. Estudi d'Impacte Ambiental
Mesures correctores (EIA)
Pla de vigilància ambiental (EIA)
Document de síntesi (EIA)

 

2. PLA PARCIAL PLA DE PONENT
1. Memòria
Memòria
2. Ordenances reguladores
Ordenances reguladores
3. Plànols d'ordenació
Etapes i fases
Zonificació
Paràmetres edificació
4. Plànols d'ordenació en DETALL
Àrees naturals (no vinculants):
Parc Calamot   Nou Parc Calamot    Parc Ca n'Horta       Parc Canyars      Parc Caçagats paràmetres      Parc Caçagats residencial                 Parc Caçagats verd
Àrees residencials
Nou Barri Can Ribes            Barri Ca n'Horta           Barri Canyars Sud            Barri Canyars Nord
Àrees
Àrees

 

IMATGES CONJUNT PROPOSTA (NO VINCULANTS)
Ordenació
Fotopla
Barris

 

MÉS INFORMACIÓ
Coneix el Pla de Ponent

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals