D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l'article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer de VIES PÚBLIQUES, del que és responsable l'Ajuntament de Gavà i seran objecte de tractament per gestionar aquest formulari, amb la finalitat gestionar el control de l'accés a la Illa de Vianants. El titular, mitjançant la signatura d'aquest document, dona el seu consentiment per poder comunicar les seves dades de caràcter personal a les persones físiques i/o jurídiques públiques o privades encarregades de la gestió del control de l'esmentat accés. En cas de modificació de les seves dades, haurà de comunicar-les a l'Ajuntament de Gavà per procedir a rectificar les mateixes. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l'Ajuntament de Gavà, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de Jaume Balmes s/n. Planta Baixa.

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals