Garantint els drets sobre informació i participació en la gestió de la ciutat

Els ciutadans i ciutadanes poden
:

- Participar en els assumptes col·lectius de competència municipal a través dels mecanismes reglamentaris.

- Exercir el dret de petició  sobre assumptes d'i nterès general, col·lectiu o particular, de competència  municipal, sense un procediment legal   específic.

- Ser rebuts en audiència per les autoritats municipals i participar en les audiències públiques.

- Rebre informació de les activitats municipals.

- Presentar queixes, suggeriments i reclamacions sobre el funcionament dels serveis locals, per qualsevol canal de comunicació.

- Presentar reclamacions i queixes al síndic o la síndica municipal de greuges.

- Accedir a la informació, consultar documents i obtenir còpies de la documentació dels expedients sobre la qual es tingui  la condició d'interessat.

- Assistir a les sessions del Ple i intervenir-hi presentant propostes de resolució en els casos previstos al ROM.

- Participar en la iniciativa de consultes populars.

- Participar en els òrgans municipals complementaris en la forma prevista al ROM.

- Exercir la iniciativa popular.

- Escollir  la llengua cooficial en què s'han de tramitar els procediments en els quals tinguin la condició d'i nteressats.


  •  
L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals