Obrint l'administració municipal a l'associacionisme

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) regula els drets de participació en els assumptes públics municipals de les associacions ciutadanes sense ànim de lucre. Podran exercir aquests drets les entitats inscrites al Registre Municipal d'Associacions.

Les associacions poden rebre de l'Ajuntament:

 

  • - Subvencions i ajuts, així com utilitzar béns públics municipals, com ara sales, espais i infraestructures, d'acord amb les previsions pressupostàries i amb el procediment reglamentari.
  • - Assessorament tècnic adient per a desenvolupar accions d'interès ciutadà, per part dels departaments municipals.
  • - Informació de l'activitat municipal que per raó de la matèria pugui ser del seu interès.
  • - Les convocatòries i ordres del dia de les sessions públiques dels òrgans col·legiats municipals, a l'adreça electrònica de l'entitat, prèvia sol·licitud.

    Les associcions poden:
  • - Elevar propostes d'actuació a l'Ajuntament sobre assumptes de competència municipal.
  • - Promoure l'exercici de la iniciativa popular en els termes previstos al ROM.
  • - Sol·licitar Audiència Pública per formular propostes a l'Ajuntament, d'acord amb la la regulació establerta al ROM.
  • - Formular precs i preguntes a l'equip de govern i/o als grups municipals perquè siguin contestades al Ple.
L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals