Consum/OMIC

 

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor és un servei de l'Ajuntament de Gavà d'atenció directa i gratuïta per ajudar els consumidors i usuaris a defensar els seus drets.

 

Les seves actuacions es concreten en:

 

- Informar i orientar els consumidors sobre l'exercici dels seus drets

- Analitzar i tramitar denúncies, queixes i reclamacions dels consumidors

- Tramitar les sol·licituds d'arbitratge a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

- Promoure actuacions de sensibilització en matèria de consum

- Planificar campanyes d'inspecció en el sector comercial

L'OMIC no és competent en els supòsits següents:

Quan el reclamant no tingui consideració de consumidor o usuari. Segons la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, s'entén com a persona consumidora i usuària la persona física o jurídica que actua en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. També tenen aquesta consideració els socis cooperativistes en les relacions de consum amb la cooperativa.

- Quan es tracta de temes que no són de consum o hi ha danys i perjudicis, els quals s'han de resoldre per via judicial

- Quan el reclamat és un particular. En aquest cas, cal posar-se en contacte amb un assessor o advocat particular

- Quan es tracta de relacions entre propietaris d'habitatges, per problemes de convivència o danys entre veïns. Cal adreçar-se al Servei de Mediació de l'Ajuntament

- Consultes referents a l'organització i funcionament de les comunitats de propietaris. Cal adreçar-se al Servei d'Orientació Jurídica (servei gratuït), a un administrador de finques o a la Cambra de la Propietat Urbana (cal ser-ne soci)

- Consultes referents a temes de lloguer. Cal adreçar-se al Servei d'Orientació Jurídica (servei gratuït)

- Quan es tracta de relacions amb l'administració (impostos, multes...). En aquest cas, cal adreçar-se al servei públic de l'Administració competent

 

Poden fer ús del servei:

 

En el cas de consultes i reclamacions, poden fer ús del servei les persones consumidores i usuàries, ja siguin persones físiques o jurídiques, que hagin adquirit, utilitzin o gaudeixin com a destinataris finals de béns, productes o serveis i que tinguin el domicili a Gavà.

En el cas de les denúncies i queixes, poden fer ús del servei les persones consumidores o usuàries que hagin fet l'acte de consum a Gavà.

 

Com contactar amb l'OMIC:

 

Adreça:Plaça de Jaume Balmes, s/n

08850 Gavà

Telèfon: 93 263 91 00

Fax: 93 263 92 16

A/e: omic@gava.cat

Horari: dimarts i dijous, de 9 a 13 h

 

Important: l'atenció al públic de forma presencial es farà sempre prèvia cita concertada, que caldrà sol·licitar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

 

Webs d'interès:

 

  Aena

  Agència Catalana del Consum
  Agencia Española de Protección de Datos
  Banco de España
  Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona
  Consum (Diputació de Barcelona)
  Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
  Comissió Nacional d'Energia
  Comissió Nacional del Mercat de Valors
  Consell de l'Audiovisual de Catalunya. CAC
  Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
  Institut Català d'Energia

  Institut Nacional de Consum

  Junta Arbitral de Catalunya
  Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació
  Servei d'Orientació Jurídica

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals