Consell Escolar Municipal

 

El Consell Escolar Municipa és l'organisme de consulta i participació dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal.

Actualment el Consell està format per 5 persones del sector de directors, 2 del sector de l'alumnes, 2 del sector de PAS, 6 de professorat i 6 del sector pafres/mares a més de 6 de l'Ajuntament i 2 observadors.

Els membres elegits ho seran durant dos cursos escolars i es renovaran per meitats cada curs escolar (llevat del primer any de Constitució en què es consideren reelegits la primera meitat).

El Consell es reunirà amb caràcter ordinari cada 3 mesos com a mínim, i amb caràcter extraordinari quan la Presidenta ho decideixi a iniciativa de la Comissió Permanent o ho demani la quarta part dels integrants del Consell.


Acta Maig 2014

No es va celebrar cap CEM al 2015

Acta febrer 2016

Acta juliol 2016

Acta gener 2017

Acta  juny 2018

Al 2019 es va celebrar un CEM i l'acta no s'aprovarà al primer CEM del 2020

 

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals