El Servei de Cementiri s'encarrega principalment de portar la gestió administrativa dels tràmits per adquirir una sepultura en règim de concessió permanent o temporal, així com de vetllar per al bon funcionament dels treballs que es duguin a terme dins del recinte del cementiri municipal.

 

Concessions del dret funerari

La concessió del dret funerari pot ser adjudicada amb caràcter permanent o temporal:

− Les concessions de drets funeraris de caràcter permanent atorguen al/a la particular, de forma exclusiva i excloent, un dret real administratiu consistent en l'ús privatiu d'un nínxol, columbari o altra construcció funerària del cementiri municipal de Gavà per un període de 50 anys a comptar a partir de la primera inhumació. Aquest dret pot ser prorrogat per un nou període de 25 anys.
− Les concessions de caràcter temporal atorguen al/a la particular, de forma exclusiva i excloent, un dret real administratiu consistent en l'ús privatiu d'un nínxol del cementiri per un període de 10 anys a comptar a partir de la primera inhumació. Un cop finalitzat aquest termini, es pot sol·licitar la concessió permanent, que tindrà una durada de 40 anys, tota vegada que la persona titular ja ha gaudit del nínxol durant 10 anys, sense perjudici que pugui ser objecte de pròrroga.

 

Titulars i beneficiaris

− El dret funerari es registrarà a nom de la persona física corresponent, que serà la persona peticionària. En el cas que la titularitat sigui en proindivís caldrà assignar una sola persona com a representant legal.
− El dret funerari també es podrà registrar a nom de la persona beneficiària, si escau, en el moment de la defunció de la persona titular.
− La persona beneficiària podrà registrar-se en proindivís, si bé la persona titular del dret funerari haurà d'assignar una sola persona com a representant legal.
− La persona titular del dret funerari podrà modificar la persona beneficiària successivament sempre que ho sol·liciti per escrit. Serà vàlida l'última designació efectuada.

 

Responsabilitat de les persones titulars del dret funerari

− Els /les titulars dels drets funeraris seran responsables i aniran al seu càrrec el manteniment del nínxol, columbari o altres construccions funeràries, així com els danys i desperfectes que com a conseqüència de la seva acció puguin causar en les construccions del cementiri i en les altres construccions funeràries.
− La col·locació de làpides i altres elements permesos sobre els nínxols requerirà l'obtenció prèvia d'autorització municipal. La col·locació i manteniment d'elements decoratius en els nínxols i columbaris seran a càrrec de les persones titulars.
− Quan sigui necessari, caldrà liquidar els drets fiscals municipals establerts a l'Ordenança fiscal núm. 11.

 

Com contactar amb la Unitat de Cementiri

Adreça: Ajuntament de Gavà
Plaça de Jaume Balmes, s/n
08850 Gavà
Telèfon: 93 263 91 00
Fax: 93 263 92 16
A/e: ajuntamentgava@gava.cat

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

 

Com contactar amb el Cementiri Municipal

Adreça: Avinguda de Joan Carles I, s/n. 08850 Gavà

Telèfon: 93 638 07 15

Fax: 93 633 45 90

Horari d'obertura:

De dilluns a divendres, de 9 a 13 h, i de 15 a 18 hors

Dissabte, diumenges i festius: de 10 a 13.30 hores

El Cementiri roman tancat els dies següents: 1 i 6 de gener, 24 de juny i 25 de desembre

 

En compliment de l'article 3.2 de la Llei 2/1997, del 3 d'abril, sobre serveis funeraris, modificat pel Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei,  l'Ajuntament de Gavà posa a disposició de les persones interessades les tarifes comunicades per l'any en curs per les empreses de serveis funeraris que operen a Gavà.

Tarifes

 

 

Adreces d'interès

Tanatori Castelldefels-Gavà

L'alcaldessa
Seu electronica
webs municipals