Editor de continguts

Aquest editor de continguts de la web, permet crear, editar i validar informacions que es publicaran als diferents portals web.

En funció dels permisos assignats al teu usuari, apareixeran unes opcions al menu de l'esquerra, i en cada secció trobaràs instruccions específiques per l'edició d'aquets continguts.

Instruccions per registrar-se